МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТКЕРЛЕР ҮЧҮН ОКУУ КУРАЛДАРЫ

Учебное пособие для государственных и муниципальных служащих

БАЗАЛЫК БАЗОВЫЙ
А1-деңгээли ОКУУ КУРАЛЫ + ТЕСТ Уровень А1 Учебное пособие + ТЕСТ
А2-деңгээли ОКУУ КУРАЛЫ + ТЕСТ Уровень А2 Учебное пособие + ТЕСТ
ЖОГОРКУ ПРОДВИНУТЫЙ
B1-деңгээли ОКУУ КУРАЛЫ + ТЕСТ Уровень B1 Учебное пособие + ТЕСТ
B2-деңгээли ОКУУ КУРАЛЫ + ТЕСТ Уровень B2 Учебное пособие + ТЕСТ

Кѳнүгүүлѳр жыйнагы (ТЕСТ)

Сборник упражнений (ТЕСТ)

ДОЛБООР ТУУРАЛУУ

   Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоонун бирдиктүү системасы – “Кыргызтест” долбоору алкагында Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан “Кыргыз – тили, Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн окуу куралы” иштелип чыкты. Бул окуу куралынын максаты мамлекеттик кызматкерлерге аталган тестке даярдануусуна жана кыргыз тилин жеңил үйрөнүүсүнө шарт түзүү болуп саналат. Окуу куралында камтылган сабак жана көнүгүүлөрдү интернет айдыңына веб жана мобилдик колдонмо аркылуу жайгаштырып колдонуучуларга ыңгайлуу шарт түзүп берүү долбоордун эң негизги максаты.
Мындан тышкары заманбап технологиялардын берген мүмкүнчүлүгү менен сабактарды классикалык окутуу ыкмасындан тышкары, интерактивдүү мультимедиялык элементтер менен камсыз кылып окуучуларга окуу процессин кызыктыруу, дагы бир көздөлгөн максат болуп саналат.


О проекте

   В рамках проекта единой системы «Кыргызтест» - определения уровня знания государственного языка, Национальным комитетом по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики разработано учебное пособие для государственных и муниципальных служащих. Целью данного пособия является подготовка государственных служащих к вышеназванному тесту и создание условия для легкого обучения кыргызскому языку. Для предоставления легкого доступа желающим, намерением данного проекта является размещение уроков и упражнений пособия в сети интернет через веб и мобильные приложения.
Также посредством использования современных технологий, отдельно от классических методов обучения, стоит задача обогатить процесс обучения через внедрение мультимедийных элементов.