А2: 1-сабак Саламатсыздарбы, кесиптештер!

УЧУРАШУУ. ЖАҢЫ ЛЕКСИКА МЕНЕН ТААНЫШТЫРУУ.

Лексикалык минимум

Учурашуу (приветствие), саламатсызбы (здравствуйте), саламатчылык (ответное приветствие собеседника), таанышуу (знакомство), тааныштыруу (представление кого-либо, кому-либо), урматтуу (уважаемый), жетектөөчү (ведущий), коштошуу (прощание), расмий (официальный), тигил (тот), түр (вид), ар түрдүү (разные).
Жакшы калыңыз! (Пожелание всего доброго уходящего из места встречи остающему)
Жакшы барыңыз. (Пожелание всего доброго остающегося на месте встречи уходящему.)
Саламатта болуңуз. (Обоюдное пожелание друг-другу при прощании.)
Сизди көргөнүмө кубанычтамын. (Рад (рада) встрече с вами.)

Тапшырма

Коштошууда колдонула турган айтымдардын маанисин чечмелеңиз.

– Жакшы калыңыз.
– Жакшы барыңыз.
– Саламатта болуңуз.
– Сиз да саламатта болуңуз.

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.

Грамматика

Зат атоочтун көптүк түрү
Кимдер? Эмнелер?
-лар, -лер, -лор, -лөр -дар, -дер, -дор, -дөр -тар, -тер, -тор, -төр
Зат атоочтун көптүк түрү
тапшырмалар, кызматкерлер, жоболор, сүйлѳшүүлөр, отурумдар, келишимдер, жолдор, бѳлүмдөр каттар, министрликтер, жооптор, сүрөттөр