А2: 15-сабак Кайдан? Кимден? Эмнеден?

Лексикалык минимум

Мыйзамдуулукту сактоо (соблюдение законности), мамлекеттик саясат (государственная политика), тажрыйбалуу адистер (опытные специалисты), талдоодон өткөрүү (провести анализ), мыйзамдардын беренелери (статьи законов) орун алган кемчиликтер (имеющиеся недостатки), сунуштар (предложения), оңдоолор (корректировки), талкуу (обсуждение), которуу жолу менен (путем перевода), багыт (направление), укуктук документтер (правовые документы), иш кагаздарды жүргүзүү (делопроизводства), тапшырык (заказ).

Грамматика

Чыгыш жөндөмө (исходный падеж) обозначает место, откуда исходит действие и отвечает на вопросы кимден? (от кого?), эмнеден? (из чего? от чего?), кайдан? (откуда?).
Исходный падеж образуется следующими аффиксами: -дан (-ден, -дон, -дөн) – (после гласных и звонких согласных) – иш сапардан +дан, тендер+ден; -тан (-тен, -тон, -төн) – (после глухих согласных) – чогулуш+тан, агенттик+тен; -нан (-нен, -нөн) – (после аффиксов принадлежности 3 лица — министрлиги+нен; отуруму+нан.

Тапшырма

Диалогду ролдошуп окугула. Жаңы сөздөрдү белгилегиле.
Самат: Саламатсызбы, Кундуз, жаңы ишиңизге көнүп калдыңызбы?
Кундуз: Рахмат, көнүп баратам.
Кундуз: Сиздин кызматтык милдеттериңизге эмнелер кирет?
Самат: Бардык укуктук документтерди экспертизадан өткөрөбүз.
Кундуз: Мыйзамдар да экспертизадан өтөбү?
Самат: Ооба, бардык мыйзамдар, ченемдик-укуктук актылар
экспертизадан өткөрүлөт. Сиз юридикалык жактарды каттоодон
өткөрөсүзбү?
Кундуз: Ооба, азырынча мекемелерден келген материалды
талдоодон өткөрүп жатам.
Самат: Жакшы. Суроолор болсо, мага кайрылыңыз.
Кундуз: Рахмат, кайрылам.

Тапшырма

Суроолорго жооп бергиле.
• Диалогдо кимдер сүйлөштү?
• Алар эмнени талкуулашты?

Тапшырма

Текстти орусчага которуңуз.
Мен Темир Арстанович, Финансы министрлигинде иштейм. Биздин бөлүм – маалыматтык техноллогиялар бөлүмү. Бөлүмдө 6 кызматкер бар. Бардыгыбыз кызматтык нускама боюнча иштейбиз. Биз бөлүмдөрдөн келген тапшырыктарды техникалык жактан камсыз кылабыз. Аларды жөнгө салабыз. Өкмөттүн тапшырмасы боюнча маалыматтарды даярдайбыз. Ар бир иш-чараны техникалык жактан камсыздайбыз. Кызматкерлердин презентацияларын даярдашабыз. Техникалардын иштешин көзөмөлдөйбүз. Министрликтин иштерин сайтка жайгаштырабыз. Бизге жакында Электрондук өкмөт боюнча тапшырма келди.