А2: 17-сабак Менин кызматтык милдеттерим

Лексикалык минимум

Аткар- (выполнять), кара- (рассматривать), даярда- (готовить, подготавливать), катыш- (участвовать), баянда- (докладывать), башта- (начинать), бүтүр- (заканчивать), жардам бер- (помогать), жибер- (отправить), иштеп чык- (разрабатывать), көрсөт- (показать).

Тапшырма

Окугула жана которгула.

Грамматика

Диалогду окугула
Бул Кыргыз Республикасынын Өкмөт үйү. Мен Өкмөт Аппаратынын каттар бөлүмүндө жетектөөчү адис болуп иштейм. Атым – Кайрат Асанов. Бизге күнүгө ар тараптан каттар келет. Келген каттарды бѳлүмдѳргѳ жѳнѳтѳбүз. Алардын аткарылышын кѳзѳмѳлдѳйбүз.
Бул аппарат башчысынын кабылдамасы. Бул жерде Асыл иштейт. Ал – катчы. Биз жетекчиге Асыл аркылуу кайрылабыз.

Тапшырма

Бүгүн сиз сабакта кандай тапшырмаларды аткардыңыз?
Айтып бериңиз.

Тапшырма

Диалогду окуп, орусчага которуӊуз.
– Сыдыкбек Атаевич, сиздин бөлүмдөн конкурска ким барат?
– Эки кызматкер.
– Алар конкурстун талаптарын билишеби?
– Ооба, билишет.