А2: 24-сабак Алло,сизди угуп жатам …

Лексикалык минимум

Азыр (сейчас), алектен- (заниматься), белгисиз (неизвестный), жара- (жарайт– годится (хорошо), выражение согласия, керек (нужен), эле (только, уже и.т.д.), эмне менен (чем), жарым жылдык (полугодовой), түш (полдень, обеденное время), аткар- (выполнять), кара- (рассматривать), даярда- (готовить, подготавливать), катыш- (участвовать), баянда- (докладывать), башта- (начинать), бүтүр- (заканчивать), жардам бер- (помогать), жибер- (отправить), иштеп чык- (разрабатывать), көрсөт-(показать)

Грамматика

Сүйлѳшүү учурунда жүрүп жаткан кыймыл-аракет кыргыз тилинде татаал учур чак (нагыз учур чак) аркылуу берилет. Татаал учур чак негизги жана жардамчы (жатат, турат, отурат, жүрөт) этиштен турат. -а (-е, -й), или -ып (-ип, -уп, -үп, -п) мүчѳлѳрү негизги этишке жалганат. В кыргызском языке настоящее сложное время образуется при помощи двух глаголов: смыслового и вспомогательного. Окончания а (-е, -й), или -ып (-ип, -уп, -үп, -п) присоединяется к основе смыслового глагола, и в сочетании с вспомогательными глаголами жатат, турат, отурат, жүрөт обозначают действие, происходящее непосредственно в момент речи.

Тапшырма

Туура окугула жана которгула.
аныкта, аткар, башта, бөлүштүр, даярда, жаз, жардамдаш, бүтүр, жайгаштыр, жетекте, жеткир, жибер, жооп бер, жѳнѳт, жүргүз, жыйынтыкта, изде, иште, кабыл ал, кабарла, тер, толукта, түз, түшүндүр, уюштур, чогулт, чыгар, чал

Тапшырма

Текстти окуңуз жана которуңуз.
Менин атым Максат. Мен жакында жогорку окуу жайын аяктадым. Азыр ишке орношууга даярданып жатам. Менин кесибим – экономист. Келечекте өз кесибим боюнча иштегим келет.
Учурда Экономика министрлиги экономика бөлүмүнүн адистигине сынак жарыялап жатат. Мен да ошол сынакка катышам. Менин агам экономист. Ал Финансы министрлигинде иштейт. Агам өз кесибин абдан жакшы көрөт. Менин көп суроолорума жооп берет. Агам жакшы адис. Мен да агамдай болгум келет.
жогордогу тапшырмадагы текст боюнча ѳз ара суроо бериңиздер.