А2: 25-сабак Сиз окуп жүрѳсүзбү?

Лексикалык минимум

азыр (сейчас), алектен- (заниматься), белгисиз (неизвестный), жара- (жарайт– годится (хорошо), выражение согласия, керек (нужен), эле (только, уже и.т.д.), эмне менен (чем), жарым жылдык (полугодовой), түш (полдень, обеденное время), аткар- (выполнять), кара- (рассматривать), даярда- (готовить, подготавливать), катыш- (участвовать), баянда- (докладывать), башта— (начинать), бүтүр- (заканчивать), жардам бер- (помогать), жибер- (отправить), иштеп чык- (разрабатывать), көрсөт— (показать)

Грамматика

Нагыз учур чак, терс жана суроолуу формалары Вопросительная форма настоящего сложного времени образуется прибавлением аффикса – бы (-би; -бу; -пы;-бү;-пи; -пу; -пү) после личного аффикса глагола

Тапшырма

Туура окугула жана которгула.
аныктап жатабы, аткарып жатабы, баштап жатабы, бөлүштүрүп жатабы, даярдап жатабы, жазып жатабы, жардамдашып жатабы, бүтүрүп жатабы, жайгаштырып жатабы, жетектеп жатабы, жиберип жатабы, жооп берип жатабы, жѳнѳтүп жатабы, жыйынтыктап жатабы, издеп жатабы, иштеп жатабы, кабыл алып жатабы, терип жатабы, толуктап жатабы, түзүп жатабы, түшүндүрүп жатабы, уюштуруп жатабы, чогулуп жатабы, чыгарып жатабы, чалып жатабы

Тапшырма

Тасманы окуп, орусчага которуңуз.
Телефон аркылуу сурап билүү:
Айтып коёсузбу?
• Бул пландоо бөлүмүбү?
• Бул эки жүз экинчи кабинетпи?
• … азыр кабинетиндеби (өзүндөбү)?
• Сиздерде түшкү тыныгуу саат бирде башталабы?
• Сиздердин мекеме кайсы жерде жайгашкан?
• Сиздердин дарегиңиздер кандай?