А1: Мамлекеттик кызматкерлер үчүн электрондук окуу курал
A1:Учебное пособие для государственных и муниципальных служащих

1-сабак. Кыргыз тили тууралуу жалпы маалымат.

Урок 1. Общие сведения о кыргызском языке.


 

2-сабак. Расмий түрдө саламдашуу жана коштошуу, таанышуу жана тааныштыруу.

Урок 2. Официальное приветствие и прощание, знакомство и представление.


 

3-сабак. Жумуш орду менен тааныштыруу.

Урок 3. Ознакомление с рабочим местом.


 

4-сабак. Мамлекеттик органдардагы аталыштар.

Урок 4. Названия объектов в государственных органах.


 

5-сабак. Мамлекеттик органдардын, алардын бөлүмдөрүнүн, кызмат орундарынын кыргызча аталыштары.

Урок 5. Названия государственных органов, их подразделений, служебных должностей по-кыргызски.


 

6-сабак. Мамлекеттик кызматкердин статусу тууралуу маалымдоо.

Урок 6. Информирование о статусе госслужащего.


 

7-сабак. Жумушта маалыматты аныктоо, тактоо, анын анык эместигин билдирүү.

Урок 7. Выяснение, уточнение статуса госслужащего, отрицание его статуса.


 

8-сабак. Күндөлүк иштер.

Урок 8. Каждодневная работа.


 

9-сабак. Күндөлүк иштер.

Урок 9. Каждодневная работа.


 

10-сабак. Аткарылган иштер(кечээ, өткөн жумада, өткөн кварталда).

Урок 10. Выполненная работа (вчера, на той неделе, в прошлом квартале).


 

11-сабак. Аткарылган иштер(кечээ, өткөн жумада, өткөн кварталда).

Урок 11. Выполненная работа (вчера, на той неделе, в прошлом квартале).


 

12-сабак. Аткарыла турган иштер (эртең, кийинки жумада, кийинки кварталда).

Урок 12. Предстоящая работа (завтра, на следующей неделе, в следующем квартале).


 

13-сабак. Аткарыла турган иштер (эртең, кийнки жумада, кийинки кварталда).

Урок 13. Предстоящая работа (завтра, на следующей неделе, в следующем квартале).


 

14-сабак. Жумушта телефон аркылуу сүйлөшүү.

Урок 14. Разговор по телефону на работе.


 

15-сабак. Жумушта телефон аркылуу сүйлөшүү.

Урок 15. Разговор по телефону на работе.


 

16-сабак. Кызматтык милдеттерим.

Урок 16. Служебные обязанности.


 

17-сабак. Жумушта буйрук берүү, өтүнүү.

Урок 17. Выражение приказа, просьбы в служебной деятельности


 

18-сабак. Жумушка байланыштуу кайсы-бир нерселерди аныктоо, тактоо.

Урок 18. Выяснение, уточнение чего-либо в служебной деятельности.


 

19-сабак. Жумушка байланыштуу кайсы-бир нерсенин бирөөгө таандык экендигин туюндуруу.

Урок 19. Выражение принадлежности чего-либо кому-либо, чему-либо в служебной деятельности.


 

20-сабак. Жумушка байланыштуу иш-аракеттин объектисин туюндуруу.

Урок 20. Выражение объекта действия в служебной деятельности.


 

21-сабак. Жумушка байланыштуу иш-аракеттин багытын туюндуруу.

Урок 21. Выражение направления действия в служебной деятельности.


 

22-сабак. Жумушка байланыштуу иш-аракеттин ордун туюндуруу.

Урок 22. Выражение места действия в служебной деятельности.


 

23-сабак. Жумушка байланыштуу иш-аракеттин чыгыш ордун туюндуруу.

Урок 23. Ыражение места, откуда исходит действие.


 

24-сабак. Иш кагаздары.

Урок 24. Cлужебные документы.


 

25-сабак. Жыйынтыктоо сабагы.

Урок 25. Итоговое занятие.