B1: 14-сабак Менин ѳмүр баяным

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Грамматика

Окуйлу 

Резюменин үлгүсү

Сүйлѳшѳлү

Суроолорго жооп бериӊиз.
1. Сиздин оюӊузча резюмеде дагы кандай маалыматтар камтылышы керек?
2. Сиз резюмелерди кайсы учурларда толтурдуӊуз эле?
3. Резюме сиздин келечегиӊизге таасирин тийгизет дегенге кошуласызбы? Эмне үчүн?

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.