B1: 19-сабак Сизден бир ѳтүнүчүбүз бар

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Грамматика

Жандоочтор

Иш кагаз 

Ѳтүнүч кат

Эстеп калыӊыз!
Сураныч же ѳтүнүч арызды жетекчилерине жаран(дар) ѳтүнүп (суранып) жазышат.
Ал эми сураныч же ѳтүнүч кат ѳтүнүч арыздан айырмаланып, уюмдардын, мекемелердин ортосунда жазылат. Бул кат аркылуу кандайдыр бир ишти аткаруу же аягына чыгуу экинчи уюмдан же мекемеден суралат.

Ѳтүнүч арыз менен ѳтүнүч каттын айырмасын айтып бериӊиз.

Ѳтүнүч каттын котормосун жазыӊыз.

Ѳтүнүч арыз менен ѳтүнүч каттын үлгүсүн түзүӊүз.