B1: 20-сабак Сизден бир ѳтүнүчүбүз бар

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Сүйлѳшѳлү

Төмөнкү калыптарды колдонуп, сураныч кат түзүӊүз.

— акчалай жардам берүүӊүздү суранабыз…
— биздин дарекке жиберүүӊүздү суранабыз…
— түшүндүрмѳ берүүӊүздү суранабыз…
— жардам берүүӊүздү суранабыз…

Кырдаал:

Сиз жетектеген мекемеге чет элдик фирмадан сураныч кат келет.
Ал катта фирманын жетекчиси сизден келишим боюнча тапшырыкты аткара албай калганын, мѳѳнѳтүн дагы бир ай узартуусун ѳтүнүп жатат.
Сиз эл аралык байланыш бөлүмүнүн бөлүм башчысы (группадагы курсташ) менен бул сураныч кат жөнүндө сүйлөшүп, каттын жообун бөлүм башчысы менен чогуу түзүӊүз.

Төмөнкү сөз жана сөз айкаштарын колдонуӊуз:
маалымат бер-, убагында аткар-, жооп жаз-, мѳѳнѳтүн узарт-, макул бол-, макул болбо-, ѳтүнүч, документ даярдоо, түшүндүрмѳ бер- ж.б.

Суроолорго жооп бериӊиз.
1. Тѳмѳнкү сѳз айкаштары кайсы учурларда колдонулат?
а) … келишим түзүү боюнча керектүү кѳрсѳтмѳлѳрдү берүүӊүздү суранабыз.
б) … тѳмѳнкү жабдууну ѳткѳрүп берүүгѳ макулдугуӊузду суранабыз.
в) … жѳнүндѳ кошумча маалымат алууга жардам берүүӊүздү суранабыз.
г) … түшүндүрмѳ берүүӊүздү суранабыз.

2. Тѳмѳнкү сѳз айкаштары эмнеси менен айырмаланып турат?
а) … акчалай жардам берүүӊүздү суранам.
б) … акчалай жардам берүүӊүздү суранабыз.
в) … түшүндүрмѳ берүүӊүздү суранабыз.
г) … түшүндүрмѳ берүүӊүздү суранам.

Окуйлу

Россиядан кат

I. — Ишен Калыкович, бизге Россиядан сураныч кат
келиптир.
— Эмне тууралуу?
— Окуюнбу? «Просим Вас прислать нам список строительных материалов, которыми Вы интересуетесь, и мы с удовольствием сообщим Вам наши цены.

С уважением,
Генеральный директор ЗАО
«Росстрой» Воробьев П.С.»

— Бул катка жооп жазуу үчүн камсыздоо бѳлүмүнүн башчысы Аскар Турдукуловичти чакырыӊыз.
II. — Саламатсызбы, Ишен Калыкович. Чакырдыӊызбы?
— Саламатчылык, Аскар Турдукулович. Ооба, чакырдым. Кириӊиз, отуруӊуз. Бизге Россиядан кат келиптир.
«Росстрой» фирмасынын жетекчилиги бизди кызыктырган курулуш материалдарынын тизмесин жиберүүбүздү суранышыптыр. Бул маселе сиздин карамагыӊызда. Жаӊы долбоорго керектелүүчү материалдарды иликтеп, тизмесин, санын, болжолдуу баасын иш баян кылып жазыӊыз.
— Макул, Ишен Калыкович. Иш баян качан даяр болушу керек?
— Тез арада жооп берсек, жакшы болор эле. Эртеӊ менен күтѳм. Баарын так жазыӊыз. Россиянын курулуш
материалдары сапаттуу, бирок баасы жогорураак. Ошондуктан бардыгын так эсептеп чыгышыбыз керек.
III. — Отчёт даяр, Ишен Калыкович.
— Айжамал Бектуровна, отчёттун негизинде «Росстрой» фирмасынын жооптуу мүдүрү П.С. Воробьевдун атына
каттын жообун жазыӊыз. Алгач, фирманын жооптууларына ыраазычылык билдирип, анан тиркемеде керектүү материалдардын тизмесин бериӊиз. Бул материалдар Бишкек шаарында чоӊ, жаӊы, сапаттуу турак жайларды куруу үчүн керек экендигин белгилеп кетиӊиз. Балким алар сунуштай турган башка дагы материалдар болушу ыктымал.
— Макул, катты тез арада даярдоого аракет кылайын,
Ишен Калыкович.

Суроолорго жооп жазыӊыз.
1. Буга окшогон сураныч каттар кайсы жерде кѳбүрѳѳк колдонулушу мүмкүн?
2. Бул түрдѳгү сураныч каттарда кандай сѳз айкаштары кѳбүрѳѳк кездешет?
3. Тексттеги сураныч каттын жообу мындан ары кызматташтыкка жол ачып же болбой калышына себепкер болушу мүмкүнбү? Эмне үчүн?
4. Жооп каттарды жазууда эӊ алгач эмнеге кѳӊүл буруу керек?

Төмөнкү сүйлөмдөрдөгү орусча сөздөрдүн кыргызча котормосун таап жазыӊыз.

1. Бул документти контролдоп чыгуу үчүн шарт шарт түзүп берүүӊүздү суранабыз.
2. Документтерди дайындоо боюнча указаниелерди берүүӊүздү суранабыз.
3. Договор түзүү боюнча керектүү кѳрсѳтмѳлѳрдү берүүӊүздү суранабыз.
4. Документ жѳнүндѳ кошумча информация алууга жардам берүүӊүздү суранабыз.
5. Биздин адреске жиберүүӊүздү суранабыз.
6. Документтердин оформлениеси боюнча кѳрсѳтмѳлѳрдү берүүӊүздү суранабыз.

Окуйлу

1 Жогоруда орус тилинде берилген сураныч катты кыргыз тилине которуӊуз.
2 Сиз бир ишкананын директорусуз. Кырдаалга жараша сураныч кат жазышыӊыз керек. Сиз жаза турган сураныч каттын текстин түзүӊүз.