B1: 27-сабак Экономикалык саясат

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Грамматика

Окуйлу 

Текстти окуӊуз. Белгиленген сөздөрдүн колдонулушуна көӊүл буруӊуз.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ПРОГРАММАСЫ

Өкмөттүн негизги максаттары жана милдеттери

Аймактык жана дүйнөлүк саясат активдүү трансформацияланып, эл аралык экономикалык интеграциянын жаңы объекттери пайда болууда.
Азыркы учурда Кыргызстандын экономикасы экономикалык өнүгүүнүн жалпы коом менен кабыл алынган жаңы концепциясына муктаж. Учурдагы кырдаалга жараша колдо болгон атаандаштык артыкчылыктарыбызга негизделген, экспортко багытталган ургаалдуу өнүгүү моделин тандап алышыбыз керек. Келечекте экспортту тез убакыттын ичинде көбөйтүүгө, атаандаштыкка жарактуу продукцияны өндүрүүгө жана кызматтарды көрсөтүүгө багытталган өндүрүшкө багыт алуу зарыл.
Өкмөт мамлекеттик башкаруу системасын чыңдоо жана экономиканын айрым чөйрөлөрүн турукташтыруу, инвесторлордун биздин өлкөгө болгон ишенимин калыбына келтирүү боюнча биринчи кезектеги маселелерди чечүүгө күч-аракет жумшоосу зарыл.
Көрүлгөн чараларда өлкөнүн экономикасынын артыкчылыктуу багыттарына басым жасалышы керек. Өкмөттүн иш-чаралары экспорттук потенциалды жогорулатууга жана ушунун эсебинен калкты иш менен камсыз кылууга, жарандардын жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталышы зарыл.
Өкмөттүн бул Программасы учурдагы айрыкча курч проблемаларды чечүүгө, экономикалык реформаларды жүргүзүү үчүн туруктуу платформа түзүүгө, экономикалык иштин Кыргызстан үчүн айрыкча приоритеттүү чөйрөлөрүндөгү стратегиялык демилгелерди ишке ашырууга багытталган.
Өкмөттүн негизги максаты – экспортко багытталган жана импортту алмаштыруучу өндүрүштөрдү түзүү жана экономикалык өсүштүн туруктуулугун камсыздоо. Бул калктын иш менен камсыз болушун көбөйтөт жана жашоо деңгээлин жогорулатат
Тексттен төмөнкү суроолордун жоопторун таап окуӊуз.
1) Өлкөгө инвестиция тартуу үчүн Өкмөт эмне кылышы керек?
2) Өлкөдө экспорттук потенциалды жогорулатуу эмнеге жол ачат?
3) Өнүгүү модели кандай болушу керек?
4) Өкмөттүн иш-чараларынын негизги максаты эмне?
5) Өлкөдө өндүрүш кандай болушу керек?
6) Экономикалык өнүгүүнүн жаӊы концепциясы кандай болушу керек?
7) Өкмөттүн программасынын негизги максаттары кайсылар?
Сүйлѳшѳлү

Берилген калыптарды колдонуп, төмөнкү суроолор боюнча пикириӊизди айтып бериӊиз.

1. Өлкөнүн Экономикалык өнүгүү программасына дагы кандай иш-чараларды кошууга болот? Эмне үчүн?
2. Өлкөнүн экономикасын өстүрүү үчүн кайсы тармактарга артыкчылык берүү зарыл деп ойлойсуз? Эмне үчүн?
3. Калктын жашоо шартын жакшыртуу үчүн алгач эмнелерге көӊүл буруу зарыл? Эмне үчүн?

КАЛЫПТАР:
Менин оюмча …
Өз оюмду айтсам …
Мен “….” деп ойлойм.
Мен “….” деген ойдомун.

Жазалы

Берилген сөз жана сөз айкаштарын колдонуп, ойду улантып жазыӊыз.

эл аралык экономикалык интеграция
экономикалык өнүгүү
атаандаштык
өнүгүү модели
атаандаштыкка жарактуу продукция
өлкөнүн экономикасындагы артыкчылыктуу багыттар
экспорттук потенциал
экономикалык реформаларды жүргүзүү
стратегиялык демилгелерди ишке ашыруу
экономикалык өсүштүн туруктуулугун камсыздоо
калкты иш менен камсыз кылуу жана жашоо деңгээлин жогорулатуу

ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫ

Өлкөнүн Экономикалык өнүгүү программасынын алкагында төмөнкү иш-чаралар аткарылышы зарыл:__________ _________ __________ ___________ _________ _________ _______ _______________________ _____________ ____________________________ __________ _______ _________ _____ ______ _______ __________ ______ ______ ___ ___ _________ ___