B1: 5-сабак Биздин мекеме

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Окуйлу

Үнүӊүздү чыгарып, текстти туура басым менен окуӊуз.

Саламатсыздарбы. Бул – мен иштеген мекеме, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети. Ал Бишкек шаарынын Фрунзе көчөсүндө жайгашкан. Улутстаткомдо беш башкармалык иш алып барат. Алар:
1) Улуттук эсептер тутуму башкармалыгы;
2) Үй чарба статистикасы башкармалыгы;
3) Керектөө рыногу статистикасы башкармалыгы;
4) Бухгалтердик эсеп жана финансылык камсыздоо башкармалыгы;
5) Адам ресурстары боюнча башкармалыгы.
Мындан тышкары Улутстаткомдо бир катар бөлүмдөр иш алып барат. Алар төмөндөгүлөр:
а) Жыйынтыктоо иштери жана статистикалык маалыматтарды жайылтуу бөлүмү;
б) Ишканалар жана финансы статистикасы бөлүмү;
в) Статистикалык каттоолор бөлүмү;
г) Өнөр жай статистикасы бөлүмү;
д) Курулуш жана инвестициялар статистикасы бөлүмү;
е) Баалардын статистикасы бөлүмү;
ж) Социалдык статистика бөлүмү;
з) Айлана-чөйрө жана маалыматтык-коммуникациялык технологиялар статистикасы бөлүмү;
и) Тышкы экономикалык ишмердик статистикасы бөлүмү;
к) Демографиялык статистика бөлүмү;
л) Эмгек жана иш менен камсыз кылуу статистикасы бөлүмү;
м) Эл аралык кызматташтык бөлүмү.
Грамматика

Эстеп калыӊыз!

Грамматика

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.