B1: 6-сабак Биздин мекеме

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Окуйлу 

Кыргыз Республикасынын сот системасын окуп, аталыштарына көӊүл буруӊуз. Тааныш эмес сөздөрдү белгилеӊиз.

Эстеп калыӊыз!

Жазалы

Берилген сөздөрдү колдонуп мамлекеттик орган жана уюмдардын аталыштарын жазгыла.

Сүйлѳшѳлү 

Берилген сөз жана сөз айкаштарын колдонуп, өзүӊөр иштеген мекеме жана анын түзүмү жөнүндө айтып бериӊиз.

Сөздөр жана сөз айкаштары: түзүм, бөлүм, жооптуу, турат, иш алып барат, аткарат, ишке ашырат, камсыз кылат.
Грамматика

Иш кагазы

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.