B1: 7-сабак Биздин мекеме

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Окуйлу Текстти окуп, тааныш эмес сөздөрдү белгилеӊиз.

ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИНИН МИЛДЕТТЕРИ

Юстиция министрлигинин милдеттерине төмөнкүлөр кирет:
— мамлекеттин тиешелүү чөйрөдөгү ишин ченемдик-укуктук жактан камсыз кылуу;
— өз ыйгарым укуктарынын чегинде адам жана жаран укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылуу;
— аткаруу бийлик органдарынын мыйзам долбоорлоо иштерин координациялоону камсыз кылуу;
— берилген ыйгарым укуктарынын чегинде каттоо жол-жобосун камсыз кылуу;
— соттук-эксперттик ишти уюштуруу жана жүргүзүү.
Грамматика

Окуйлу Текстти окуп, тааныш эмес сөздөрдү белгилеӊиз.

ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИНИН КОЛДОО ФУНКЦИЯСЫ

Юстиция министрлиги колдоо функциясынын алкагында төмөнкүлөрдү аткарат:
— (1) юстиция органдарынын кадрларын тандоо, жайгаштыруу жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча мамлекеттик кызмат тармагында ыйгарым укукка ээ органдын ишине көмөктөшөт;
— (2) нотариустар жана адвокаттар үчүн квалификациясын жогорулатуу курстарын уюштурат;
— (3) Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк юридикалык жактарга жана адамдарга турак жай фондунан турак үйлөрүн жана батирлерди ээликтен ажыратуу боюнча комиссиянын ишин уюштурат жана техникалык жактан камсыз кылат; — (4) Кыргыз Республикасынын укуктук маалыматтарынын борборлоштурулган банкын жүргүзөт;
— (5) юстиция органдарынын материалдык-техникалык жактан камсыз кылынышын жана каржыланышын, анын ичинде алардын имараттарынын курулушун жана оӊдолушун уюштурат, юстиция органдарынын кызматкерлеринин материалдык жана социалдык жактан камсыз болушу боюнча чечимдерди кабыл алат, ошондой эле юстиция органдарынын ишин уюштуруу боюнча башка чараларды көрөт;
— (6) юстиция органдарында ички көзөмөлдүн тууралыгын жана натыйжалуулугун, каржы жана башкаруу маалыматынын ишенимдүүлүгүн жана ынанымдуулугун, иштин жана башкаруунун үнөмдүүлүгүн жана натыйжалуулугун, активдердин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын талдайт, баа берет жана байкоо жүргүзөт;
— (7) мыйзамдарга ылайык, министрликтин архивдик документтерин жыйнактоо, сактоо, эсебин алуу жана пайдалануу боюнча ишин жүргүзөт.
Сүйлѳшѳлү Өзүӊүз иштеген мекеменин милдеттери жөнүндө айтып бериӊиз.

Сөздөр жана сөз айкаштары: милдет, ыйгарым укук, камсыз кылуу, уюштуруу, жүргүзүү.

Иш кагаз 
Эсептешүү арызы

Берилген сөздөрдү пайдаланып, арыздын текстин түзүӊүз.

«Азык-түлүк» фирмасы, директор, №5 орто мектеби, жашылча-жемиштер менен камсыз кылуу, 50 000 сом, тѳлѳп берүү, 9 ай бою
Тапшырмалар 

Тѳмѳнкү сѳз айкаштарын катыштырып сүйлѳм түзүӊүз.

1) иш кагаздар бѳлүмүнѳн
2) жоопкерчиликтүү кызматкерлерден
3) Түркия элчилигинен

Белгиленген сөз жана сөз айкаштарын колдонуп, суроолорго жооп бериӊиз.

1. Арыз кимге багытталган?
2. Арыз ким тарабынан жазылган?
3. Бул арыздын башка арыздардан кандай айырмасы бар?
4. Эсептешүү арызына кандай сѳздѳр жана сѳз айкаштары мүнѳздүү?

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.