B2: 1-сабак Жоболор, милдеттер, аткарган функциялар жана ыйгарым укуктар

Министрликтин (агенттиктин) милдеттери жана уставдары

Сөздүк: Министрликтин (агенттиктин) жалпы жоболоруна мүнөздүү сөз жана сөз айкаштары
Кептик конструкция: Министрлик аткаруу бийлигинин борбордук мамлекеттик органы болуп саналат.
Грамматика: Сөз айкаштарынын түрлөрү

Лексикалык минимум

Жобо, устав, мындан ары, юридикалык жак, аткаруу бийлиги, мамлекеттик орган, мамлекеттик саясат, бирдиктүү мамлекеттик саясат, натыйжалуу башкаруу, ишке ашыруу боюнча камсыз кылуу, функцияны камсыз кылуу, министрликтин максаты, башкаруу жаатындагы, ыйгарым укуктардын чегинде, жетекчиликке алат.

Тапшырма

Тексттерди окуп, кара менен белгиленген сөздөргө көңүл бургула
1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги (мындан ары – Министрлик) мамлекеттик финансыны башкаруу жаатындагы мамлекеттик саясатты, ошондой эле ички аудит жана мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча функцияларды камсыз кылуучу аткаруу бийлигинин борбордук мамлекеттик органы болуп саналат.
2. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги (мындан ары – Юстиция министрлиги) берилген ыйгарым укуктардын чегинде ченемдик-укуктук жөнгө салуу, соттук-эксперттик, адвокаттык жана нотариалдык иш, каттоону камсыз кылуу жаатындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу, ишке ашыруу боюнча функцияларды камсыз кылуучу жана берилген ыйгарым укуктардын чегинде маалыматташтыруу, архив иши, калкты жана автотранспорт каражаттарын жана алардын чиркегичтерин, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, ошондой эле кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуучу аткаруу бийлигинин органы болуп саналат.
3. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги (мындан ары – Министрлик) фискалдык, монополияга каршы, тарифтик, лицензиялык, инвестициялык, тышкы экономикалык саясат, мамлекеттик мүлктү жана минералдык ресурстарды (жер казынасын пайдалануу) башкаруу боюнча саясат, техникалык жөнгө салуу жана метрология, соода, ишкердикти өнүктүрүү жана ишкердик иш-аракетти жөнгө салуунун ченемдик-укуктук базасын оптималдаштыруучу, мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү аткаруу бийлигинин борбордук органы болуп саналат.

Грамматика

Сөз айкашы − түгөйлөрү дайыма багыныңкы байланышта турган, экиден кем эмес, толук маанилүү сөздөрдүн  үйлөм тутумундагы синтаксистик тобу, сүйлөмдүн бөлүкчөсү.

Тапшырма

Жобонун бардык министрликтерге тийиштүү 2–4-беренелеринин котормосу.
Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и международными договорами Кыргызской Республики, вступившими в силу в установленном порядке, а также настоящим Положением.
Министрлик өз иш-аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери менен ченемдерин, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.
Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Кыргызской Республики и своим наименованием на государственном и официальном языках, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в системе казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики и закрепленное за ним имущество.
Министрлик юридикалык жак болуп саналат, анын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн жана өзүнүн аталышы мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде жазылган мөөрү болот. Министрлик жарандык-укуктук мамилелерде өз атынан чыгат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде мамлекеттин атынан жарандык-укуктук мамилелердин тарабы болуп чыгуу укугуна ээ.
Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими государственными органами исполнительной власти Кыргызской Республики, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и иными организациями.
Министрлик өз иш-аракеттерин аткаруу бийлигинин башка мамлекеттик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер, илимий уюмдар, ишканалар, мекемелер менен бирге ишке ашырат.

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.

Которгула
Целью работы Министерства является охрана и укрепление здоровья граждан в Кыргызской Республике.
Министрликтин максаты – Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык прогрессин жана туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу.
Целью Министерства является выработка и реализация единой государственной политики в топливно-энергетическом комплексе и промышленного сектора экономики.
Министрликтин максаты – мамлекеттик финансыны натыйжалуу башкаруу.

Тапшырма

Суроолорго жооп бергиле.
1. Сиз иштеген мамлекеттик органдын аталышы?
2. Ал кайсы чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты иштеп чыгат жана турмушка ашырат?
3. Сиз иштеген мамлекеттик органдын кандай максаты бар?