B2: 11-сабак Кеңешмеде (коллегияда)

Кеңешмеде чыгып сүйлөө

Грамматика: Мамиле категориясы: Аркылуу мамиле
Сөздүк: Иштин жүрүшүнө ылайык кеңешмеде чыгып сүйлөөгө мүнөздүү сөз жана сөз
айкаштары
Кептик конструкция: Жылдык иш планга ылайык учурда төмөндөгүдөй иштер аткарылды:
1. …; 2. …, 3. …

Лексикалык минимум

КЕҢЕШМЕДЕ ЧЫГЫП СҮЙЛӨӨ

Коомдук-саясий абал, элдин социалдык-экономикалык турмушу, олуттуу зыянга учуроо, экономикалык өнүгүүнүн ыңгайлуу инвестициялык шарттарын түзүү, ишкерлердин иштерин активдештирүү жана колдоо маселелери, ишти жөнгө салуу, маанилүү долбоорлорду ишке ашыруу, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө макулдашуу, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө макулдашууга катышуу, социалдык маанилүү долбоорлорду жүзөгө ашыруу, мамлекет менен бизнестин ортосундагы тобокелчиликти акыйкат бөлүштүрүү, бизнести кыйла кеңири тартуу, жер казынасын пайдалануу, экология жана регионалдык өнүктүрүү маселелери, жарандардын кызыкчылыктары, Мыйзамга бир катар түзөтүүлөрдү киргизүү, материалдык жоопкерчиликтер, эл аралык келишимдер жана макулдашуулар, экономикалык жана социалдык инфраструктураларды өнүктүрүү, айыл чарба өндүрүшүн жогорулатуу, ишкерлик үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, коопсуздукту, укук тартибин камсыз кылуу, көчмө жыйналыштарды өткөрүү, иштин натыйжалуулугун жогорулатуу.

Грамматика

Мамиле категориясы: Аркылуу мамиле
Аркылуу мамиле – кыймыл-аракеттин иштөө үчүн бир нече субъект катышарын билгизет. Бирок мында субъектилердин ишке катышуу даражасы бир өңчөй болбойт. Алардын бири иштин чыныгы иштөөчүсү, экинчиси буйрук берүүчү (талап кылуучу) гана болот. Мисалы, Ишти өз убагында аткарууга аракет кылдырдым. Тийиштүү мекемелерге кат жөнөттүрдүм. Маанилүү долбоорлорду ишке ашырттык. Аркылуу мамиле төмөнкү мүчөлөрдүн уланышы менен жасалат: -дыр, -гыз, -ыз, -каз, -ар, -кар, -ыт, -дар, -сат.

Тапшырма

Көп чекиттин ордуна керектүү мүчөлөрдү улап текстти окугула. Жаңы сөздөр кездешсе, алардын маанисин сөздүктөн таап, дептерге жазып алгыла.

Кабыл алынган бир катар мыйзамдар… экономикалык өнүгүүнүн ыңгайлуу инвестициялык шарттары… түзүү, чарбакер субъекттердин ишкерлер… иштерин активдештирүү жана колдоо маселелери жөнгө салынган.
Мамлекеттик маанилүү долбоорлор… ишке ашырууга, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө макулдашууга катышкандардын ортосундагы мамилелерди чыңдоого, социалдык маанилүү долбоорлорду чогуу жүзөгө ашырууда мамлекет менен бизнестин ортосундагы тобокелчиликти акыйкат бөлүштүрүү… карата бизнести кыйла кеңири тартуу максатында “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик-жеке өнөктөштүгү жөнүндө” мыйзам иштелип чыккан.
Сессия ичинде экономика тармактары – отун-энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу, транспорт, коммуникация, курулуш, инновациялык технологиялар жана башка чөйрөлөр боюнча мыйзам базаларын тактоо иштери аткарылды.
Агрардык-өнөр жай комплекси, жер-агрардык мамилелер…, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү маселелер… боюнча кабыл алынган мыйзамдар биздин жарандардын кызыкчылыктары… толук жооп берет деп ойлойбуз.
Билим берүү, илим жана инновациялар, маданият жана искусство, мамлекеттик тил, маалыматтык жана диний саясат, дене тарбиясы жана спорт боюнча мыйзамдар… да актуалдуу жаңылыктар киргизилди.
“Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Мыйзамга бир катар түзөтүүлөр киргизилди. Алар мамлекеттик кызматчылар… аттестациядан өткөрүүгө, бош административдик кызмат орундарын ээлөөгө сынак жарыялоо…, мамлекеттик кызматчылардын жана башкалардын материалдык жоопкерчиликтерине байланыштуу ченемдерге тиешелүү.
Коргоо, мамлекеттин, коомдун жана инсандын тышкы жана ички коопсуздугу маселелерин жөнгө салган мыйзамдар жаңыланды жана такталды.
“Кыргыз Республикасынын жарандары… жалпы аскерге милдеттүүлүгү, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” Мыйзамга өзгөртүүлөр… киргизүү бүгүнкү күндөгү актуалдуу жаңылыктардан болуп калды.
Отчёттук мезгилдин ичинде Жогорку Кеңеш тарабы… 70тен ашык эл аралык келишимдер жана макулдашуулар ратификацияланган, алар экономикалык жана социалдык инфраструктуралар… өнүктүрүү, айыл чарба өндүрүшүн жогорулатуу, ишкерлик үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, коопсуздукту, укук тартиби… камсыз кылуу үчүн инвестицияларды тартууга мүмкүндүк түзөт.
Иштин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн комитеттер тарабынан көчмө жыйналыштар (17 жыйналыш өткөрүлгөн), парламенттик угуулар (32 жолу өткөрүлгөн), “Тегерек үстөлдөр” (71 жолу өткөрүлгөн) практикаланды. Алар тигил же бул маселе боюнча иш… чыныгы абалы менен жер-жерлерде таанышууга, кабыл алынган мыйзамдардын кандай аткарылып жаткандыгын билүү…, ошондой эле кездешкен көйгөйлөр, аларды чечүүнүн жолдору жөнүндө тагыраак сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө шарт түздү.
Комитеттер тарабынан 10 000ге жакын каттар жана кайрылуулар каралып, аларга 9148 жооп берилди.

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.