B2: 13-сабак Жарандар менен иштөө

Жарандардын кайрылууларын, арыздарын, даттанууларын кабыл алуу

Грамматика: Синтаксистик байланыштын түрлөрү
Сөздүк: Жарандарды кабыл алуу
Кептик конструкция: Кириңиз, эмне маселе менен келдиңиз? Бул маселени карап көрөлү.

Лексикалык минимум

Кириңиз, өтүңүз, отуруңуз, маселе, эмне ичесиз, жаңылык, көйгөй, жергиликтүү органдар, кайрылуу, жаран, кеңешип көрөлү, аракет кылабыз, жардамчы, сөздү бөлүү, күттүрүү, ойлонуп көрүү, чечүү.

Тапшырма

Кептик үлгүлөрдү ар бириңер айтып чыккыла.

Грамматика

Тапшырма

Кептик үлгүлөрдөгү сөз айкаштарына көңүл бургула.