B2: 15-сабак Жарандар менен иштөө

Жарандардын каттарына жооп жазуу

Грамматика: Кыймыл-аракеттин себебин билдирүүчү аналитикалык формалар
Сөздүк: Жарандардын каттарына жооп жазуу
Кептик конструкция: Сиздин 2015-жылдын 4-августундагы катыңыз боюнча төмөнкүлөрдү билдиребиз.

Лексикалык минимум

Кат, маселе, суроо, сунуш, өтүнүч, кайрылуу, жөнөтүү, эскертүү, билдирүү, кабарлоо, маалымдоо, байланыштуу, карата, ылайык, максатында, боюнча, кароо, төмөнкүдөй, мөөнөт.

Грамматика

Кыймыл-аракеттин себебин билдирүүчү аналитикалык формалар
Себеп ар түрдүү формалар менен билдирилет:
I. Уңгуга улануучу аффикс -гандыктан жана анын варианттары:
-гендиктен, -гондуктан, -гөндүктөн; -кандыктан, -кендиктен, -кондуктан, -көндүктөн
Анын суроосу: Эмне кылгандыктан? эмнеликтен? эмне үчүн?
II. Уңгуга улануучу аффикс -гандыгына (-ганыма)
жана анын варианттары: -гендигине, -гондугуна, -гөндүгүнө, -кандыгына, -кендигине, -кондугуна, -көндүгүнө
Бул мүчө байланыштуу деген сөз менен бирге жүрөт. Анын суроолору: эмне үчүн? эмне себептен? эмнеге байланыштуу?
– Эмне үчүн мамлекеттик казнага тийиштүү акча түшпөй жатат?
– Салык төлөөчүлөр өз убагында төлөй албаганына байланыштуу казнага тийиштүү акча түшпөй жатат.
Бул форма жактар боюнча өзгөрөт: