B2: 17-сабак Ички кызматтык иш кагаздарын тариздөө

Протокол жазуу

Сөздүк: Жыйындын протоколу
Кептик конструкция: Бүгүн 1-каралуучу маселе боюнча баяндамачы Т. Акматов.

Лексикалык минимум

Төрага, катчы, катышкандар, баяндамачы, суроо, жооп, кыскача мазмун, угулду, токтом кылынды (кабыл алынды), күн тартиби, жактырылсын, кайра каралсын, маселе, эсептелсин, сунушталсын ж. б.

Тапшырма

Окугула.
Күн тартибинин ар бир маселеси араб саны менен номерленет жана анын аталышы сол талаачанын чегинен тартып басылып “жөнүндө”, “тууралуу” деген сөздөр менен бүтөт.
Протоколдун негизги бөлүгү күн тартибинин пункттарына ылайык келген, номерленген бөлүмдөрдөн турат. Ар бир бөлүмдүн тексти төмөнкүдөй схема боюнча курулат: УГУЛДУ – ЧЫГЫП СҮЙЛӨШТҮ – ТОКТОМ КЫЛАТ (ЧЕЧИМ КЫЛАТ).
 32. Протоколдор кыскача формада жазылышы мүмкүн, мындай учурда маселенин талкуусу жазылбайт жана ал боюнча кабыл алынган чечим гана белгиленет. Мындай учурда Кун тартиби жазылбайт; катышкандардын тизмеси протоколдун негизги бөлүгүнөн үзгүлтүксүз сызык менен бөлүнөт.
Протоколдун негизги бөлүгү каралып жаткан маселелерди жана алар боюнча кабыл алынган чечимдерди камтыйт. Маселенин аталышы араб саны менен номерленет, аталышына “тууралуу” (“жөнүндө”) деген сөздөр уланат жана бул маселени талкуулоодо чыгып сүйлөгөн кызмат адамдарынын аты-жөнү көрсөтүлөт. Алар бир сап интервал аркылуу басылат. Андан кийин бул маселе боюнча кабыл алынган чечим көрсөтүлөт.
33. Протоколго жыйынга төрагалык кылуучу жана катчы кол тамгаларын коёт.
34. Протоколдордун көчүрмөлөрү зарыл болгон учурларда жөнөтүүлөрдүн көрсөтмөсүнө ылайык кызыкдар мекемелерге жана кызмат адамдарына жөнөтүлөт.
35. Протоколдор протокол бланкына же мекеменин А4 форматындагы жалпы бланкына № 12-14 арип өлчөмүндө басылат.
36. Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан түзүлүүчү протокол мамлекеттик тилде таризделет, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда расмий тилге которулат. Катышуучулардын мамлекеттик эмес тилде сүйлөгөн сөздөрү мамлекеттик тилге которулууга тийиш.