B2: 19-сабак Ички кызматтык иш кагаздарын тариздөө

Чакыруу каттарын жазуу

Грамматика: Арсар келер чак
Сөздүк: Чакыруу жөнөтүү
Кептик конструкция: Сизди 2015-жылдын 5-сентябрында боло турган жыйынга чакырабыз.

Лексикалык минимум

Урматтуу, улуу урматтуу, кымбаттуу, мырза, айым, суранам, суранабыз, өтүнөм, өтүнөбүз, билдирем, билдиребиз, эсиңизге саламын, эсиңизге салабыз, чакырам, чакырабыз, чакырат, чакыруу

Грамматика

Арсар келер чак
Арсар келер чактын оң формасы –ар мүчөсү менен уюшулат.
Э с к е р т ү ү. Көптүк сандын 3-жак формасы кош мамиленин -ыш (-иш, -уш, -үш, -ш) мүчөсүнө арсар келер чактын -ар (-ер, -ор, -өр, -р) мүчөсү улануу менен жасалат. «ø» белгиси – мүчөсү жок дегенди билдирет.

Тапшырма

Эрежени окуп, тесттерди иштегиле.

Тапшырма

Берилген чакырууну окугула, мазмунун айтып бергиле