B2: 20-сабак Ички кызматтык иш кагаздарын тариздөө

Сунуштамаларды жазуу

Грамматика: Максат ыңгай
Сөздүк: Сунуш киргизүү, сунуштама жазуу
Кептик конструкция: Милициянын капитаны Эдил Кубанычбек уулу кезектеги майор наамын алууга сунушталат.

Лексикалык минимум

Максат ыңгай

-мак, -мек, -мок, -мөк, -макчы, -мекчи, -мокчу, -мөкчү мүчөлөрүнүн жардамы менен уюшулат. Мындан кийин жак мүчө, кээде эле этишинин уланышы менен жасалат: Быйыл көлгө бар+мак+мын. – В этом году я собирался поехать на озеро. Анвар бизге галерея көргөз+мөкчү болду. – Анвар собрался нам показать галерею.

Тапшырма

Берилген сунуштаманы окуп чыккыла.