B2: 22-сабак Жогорку инстанциялардан келген кагаздарга жооп берүү

Тескеме даярдоо

Грамматика: Кайталоо
Сөздүк: Тескеме түзүүгө мүнөздүү сөз жана сөз айкаштары

Лексикалык минимум

Буюмду жеткирүү, белектөө, ижаралоо, мүлк ээси, мүлктөн ажыратылуу, убактылуу ээлик кылуу, күрөөгө коюу, сактоого өткөрүү, менчик укугун токтотуу, менчик укугун жоюу, чарба жүргүзүү укугу, ыкчам башкаруу укугу, даректелген жеке жана юридикалык жактар, зарыл маселелерди ыкчам чечүү ырайымсыз мамилелерди жана зомбулук,ырайымсыз мамилелерди жана зомбулукту алдын алуу.
ТЕСКЕМЕ – 1) буюм ээсине соода-сатык, жеткирүү, белектөө, ижаралоо ж.б. сыяктуу бүтүмдөрдү жасоого жол ачуучу ыйгарым укуктардын бири. Мүлк ээси тескеме актысынын негизинде мүлктөн ажыратылат, ошондой эле башка жактын убактылуу ээлик кылуусуна же пайдалануусуна берилет, күрөөгө коюлат, сактоого өткөрүлөт ж.б. Тескеме буюмдун юридикалык тагдырын аныктайт, тактап айтканда, ага карата менчик укугун токтотот, же жоёт. Ошондой эле чарба жүргүзүү укугу менен ыкчам башкаруу укугунун курамына кирген ыйгарым укуктарынын бирине кирет; 2) Тескеме даректелген жеке жана юридикалык жактар үчүн милдеттүү күчкө ээ болгон мыйзамдык актылардын (КР Президентинин, КР Өкмөтүнүн ж. б.) бир түрү; 3) кээ бир бүтүмдөрдүн (чектин, которумдун, аккредитивдин) мазмунун туюндура турган милдеттүү көрсөтмө, буйрук.
Тескеме (распоряжение) – негизинен, мамлекеттик башкаруунун коллегиялуу органын жетектеген жетекчинин атынан зарыл маселелерди ыкчам чечүү үчүн чыгарылган укуктук акт. Тескеме буйрук түрүндө даярдалып, эреже катары белгилүү мөөнөткө чейин иштейт жана ал айрым уюм, жаран, кызмат адамдарына тиешелүү болот. Жетекчиден тышкары, чарбалык, өндүрүштүк, администрациялык иштин ыкчам маселелери боюнча жетекчинин биринчи орун басарлары, башкы адистер, структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери да тескеме чыгарышат.

Тапшырма

Суроолорго жооп бергиле.
1. Кандай учурда ким тарабынан тескеме чыгарылат?
2. Тескеме чыгарууда кандай өзгөчөлүктөргө көңүл бөлүү зарыл?
3. Буйрук менен тескеменин ортосунда кандай айырмачылыктар жана окшоштуктар бар?

Тапшырма

Төмөндөгү текстти окугула, жаңы сөздөр кездешсе, алардын маанисин сөздүктөн таап, дептерге жазгыла.
Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарына жумушка кабыл алуу үчүн кадрлардын резервине киргизүүгө талапкерлерди тандоонун Эрежелеринин жана Башкы прокуратуранын Жогорку аттестациялык-сынак комиссиясынын чечиминин негизинде, 15.05.2014-ж. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору А.Салянова тарабынан “Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарына жумушка кабыл алуу үчүн кадрлардын резервине киргизүү жөнүндө” № 288-к тескемесине кол коюлду.
Кадрлардын резервине киргизилген талапкерлерди ишке орноштуруу маселеси алардын компьютердик тестирлөө, эссе жазуу жана маектешүүдө топтогон упайларынын жалпы санын камтыган рейтингдик көрсөткүчүн эске алуу менен каралат. Ал эми бирдей упай алган талапкерлер алфавиттик тартипте кабыл алынат.