B2: 23-сабак Жогорку инстанциялардан келген кагаздарга жооп берүү

Экспертиза жүргүзүү

Грамматика: Кайталоо
Сөздүк: Мыйзам долбоорлорун жана ченемдик-укуктук актыларды лингвистикалык экспертизадан өткөрүүгө жана соттук экспертиза ишине мүнөздүү сөз жана сөз айкаштары
Кептик конструкция: Мамлекеттик жана расмий тилдердеги мыйзам долбоорунун текстеринин жана тиркелген пакеттин каралганга жана биринчи окууга киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынганга чейин аныктыгынын жана ички ырааттуулугунун салыштырма-редакциялык экспертизасы; Соттук экспертиза – илим, техника, искусство же өнөрчүлүк тармагында атайын билимдерди талап кылган жана кылмыш, жарандык жана администрациялык иштер боюнча далилдөөгө жаткан жагдайларды аныктоо максатында эксперт алдына коюлган маселелер боюнча эксперт тарабынан изилдөөлөр жүргүзүлүп, корутунду бериле турган процесстик иш.

Тапшырма

Текстти окугула. Мамлекеттик башкаруу системасын реформалоонун төрт компоненти жөнүндө жана аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын потенциалын күчөтүү боюнча негизги милдеттерди айтып бергиле.

Тапшырма

Суроолорго жооп бергиле.
1. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын потенциалын күчөтүү дегенди кандай түшүнөсүз жана аны кандайча чечмелеп бере аласыз?
2. Аткаруу бийлигиндеги вертикалдык жана горизонталдык башкарууну, бирдиктүү жана байланыш системасын кантип жогорулатууга болот?
3. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын кадрдык потенциалын кантип жогорулатуу мүмкүн?
4. Толук кандуу жергиликтүү өз алдынча башкарууну кантип өнүктүрүүгө болот?

Лексикалык минимум

ЭКСПЕРТИЗА ЖҮРГҮЗҮҮ

Экологиялык коопсуздук, укук бузууларга каршы күрөшүү, ишкердик иш аракетти мамлекеттик жөнгө салуунун жаңы түрлөрү; кылмыш, жарандык жана администрациялык иштер боюнча далилдөөгө жаткан жагдайлар; эксперт тарабынан изилдөөлөр жүргүзүлүп, корутунду бериле турган процесстик иш; аныкталган факт жөнүндө сот экспертинин негиздүү божомолу; сот экспертинин конкреттүү, ишенимдүү корутундусу камтылган тыянак; коюлган маселелер боюнча илимий негизде чыгарылган тыянактар ж.б.