B2: 24-сабак Жогорку инстанциялардан келген кагаздарга жооп берүү

Экспертизанын корутундусун даярдоо

Грамматика: Кайталоо
Сөздүк: Өткөрүлгөн экспертизанын негизинде корутунду даярдоого мүнөздүү сөз жана сөз айкаштары
Кептик конструкция: Соттук-эксперттик иш Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана башка ченемдик укуктук актыларына ылайык жүргүзүлөт. Зарыл изилдөөлөр жүргүзүлгөндөн кийин эксперт (эксперттер) өзүнүн атайын билимине ылайык изилдөөлөрдүн жыйынтыгын баалоого негизделген ички ынанымы боюнча кат жүзүндө корутунду түзөт.

Тапшырма

Текстти окугула. Соттук экспертиза жүргүзүүгө мүнөздүү өзгөчөлүктөрдү айтып бергиле.

Тапшырма

Суроолорго жооп бергиле.
1. Соттук экспертизанын принциптерине эмнелер кирет?
2. Соттук-эксперттик ишти жүргүзүүдө адам укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышы үчүн эксперттер эмнеге көңүл бөлүшү зарыл?
3. Соттук эксперттин көз карандысыздыгы кантип сакталат?

Лексикалык минимум

ЭКСПЕРТИЗАНЫН КОРУТУНДУСУ

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү; өзүнүн атайын билимине ылайык изилдөөлөрдүн жыйынтыгын баалоого негизделген ички ынаным; Соттук эксперттин корутундусу ж. б.

Тапшырма

Төмөндөгү текстти окугула, жаңы сөздөр кездешсе алардын маанисин сөздүктөн таап, дептерге жазып алгыла. Мыйзам долбоорлорун жана ченемдик укуктук актыларды лингвистикалык экспертизадан өткөрүүдө кездешкен өзгөчөлүктөргө көңүл бургула.