B2: 25-сабак Президенттин, Жогорку Кеңештин, Өкмөттүн Аппаратына жөнөтүлүүчү иш кагаздарын тариздөө

Негиздеме-маалымкат жазуу

Сөздүк: Негиздеме-маалымкат
Кептик конструкция: Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 1-январындагы № 21 токтому менен бекитилген 2014-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мыйзам долбоорлоо иштеринин планынын 9-пунктун ишке ашыруу максатында иштелип чыккан.

Лексикалык минимум

Мыйзам долбооруна карата маалымкат-негиздеме төмөнкүлөр жөнүндө маалыматтарды камтышы керек: … .
…мыйзам долбоорунун максаттары жана милдеттери жөнүндө …мыйзамдын колдонулушунун мүмкүн болуучу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепет-
тери жөнүндө …парламенттик угуунун, коомдук талкуулоонун натыйжалары жөнүндө …мыйзам долбоорунун мыйзамдарга ылайыктуулугу жөнүндө …каржылоонун булактары тууралуу

Тапшырма

Ченемдик-укуктук актыны кабыл алуунун натыйжасында жетишүү же чечүү болжолдонгон максаттар жана маселелерге байланыштуу сүйлөмдөр

Тапшырма

Текст боюнча бири-бириңерге суроо бергиле.