B2: 26-сабак Стилдин түрлөрү

Иш кагаздарынын стили, анын башка стилдерден айырмасы

Грамматика: Стиль жана анын түрлөрү жөнүндө түшүнүк (сүйлөшүү стили, көркөм стиль, публицистикалык стиль, илимий стиль, расмий-иштиктүү стиль)
Сөздүк: Стилдин түрлөрүнө мүнөздүү сөз жана сөз айкаштары
Кептик конструкция: Стилдин түрлөрүнө ылайык (сүйлөшүү стили, көркөм стиль, публицистикалык стиль, илимий стиль, расмий-иштиктүү стиль) жеткиликтүү деңгээлде өз пикиримди билдире алам.
Ар бир стиль боюнча жазуу жүзүндө жана оозеки түрдө маалымат бере алам

Лексикалык минимум

ИШ КАГАЗДАРЫНЫН СТИЛИ, ЖАНА БАШКА СТИЛДЕРДЕН АЙЫРМАСЫ

Сүйлөшүү стили, көркөм стиль, публицистикалык стиль, илимий стиль, расмий-иштиктүү стиль, диалогдук-жагдайлык кырдаал, элестүүлүк (ымдоо, жаңсоо), сөз тизмеги, сүйлөм мүчөлөрү, уңгуга мүчөлөрүн жалгоо, образдуулук, эмоционалдуулук, экспрессивдүүлүк, ыр түрүндө, кара сөз түрүндө, илимий жактан негизделген, ой корутундулары, логикалык ырааттуулукта сыпатталуу, илимдин ар түрдүү тармактарына мүнөздүү, терминдер, ички сезимди туюндурган көркөм сөз каражаттары, коомдук-саясий маселелер, коомдук турмуштагы актуалдуу маселелер, мамлекеттин ички жана тышкы байланыштары, роман, повесть, аңгеме, ыр, поэма, тамсил, драма, комедия, трагедия, баяндама (доклад), тезис, реферат, илимий макала, кандидаттык (докторлук) иш, интервью, макала, репортаж, портреттик очерк, новелла ж. б.

Грамматика

Өтүлгөн грамматикалык материалдарды кайталоо.