B2: 4-сабак Аткарылуучу иштер

Министрликтин жылдык иш планы

Грамматика: Кыймыл атооч
Сөздүк: Иш пландагы негизги милдеттер
Кептик конструкция: Мен Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинде башкы адис болуп иштейм. Биздин министрликтин жылдык планынын башкы милдеттерине төмөнкүлөр кирет.

Лексикалык минимум

МИНИСТРЛИКТИН ЖЫЛДЫК ИШ ПЛАНЫН ТҮЗҮҮДӨГҮ НЕГИЗГИ МИЛДЕТТЕР
Иш планы, кыска мөөнөттүү, жылдык, аткаруу мөөнөтү, иштердин аталышы, жооптуу, маселелер, күтүлүүчү натыйжа, милдеттер, жылдык, иштеп чыгуу, тааныштыруу, камсыздоо, түзүү, башкаруу, улантуу, кыскартуу, жогорулатуу

Грамматика

Кыймыл атооч
Кыймыл атооч – этиштин өзгөчө формасы. Кыймыл атооч этиштик жана зат атоочтук белгилерди алып жүрөт. Сүйлөм ичинде ээнин жана толуктоочтун милдетин аткарат.

Которгула

управление                                                финансами цель министерства
формирование                                         политики исполнительная власть
эффективное управление                  Министерство финансов
государственная политика                обеспечение функции
государственные закупки                  область управления
государственные финансы                функция по разработке
государственный орган                       функция по реализации

Которгула

Сөз айкашы − түгөйлөрү дайыма багыныңкы байланышта турган, экиден кем эмес, толук маанилүү сөздөрдүн  үйлөм тутумундагы синтаксистик тобу, сүйлөмдүн бөлүкчөсү.
Кыймыл атоочтун белгилери

Кыймыл атооч төмөнкү аффикстердин жардамы менен уюштурулат:

Тапшырма

Берилген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө.
Иштеп чыгуу, тааныштыруу, камсыздоо, түзүү, башкаруу, улантуу, кыскартуу, жогорулатуу.

Тапшырма

Диалог. Диалогду угуп, өзүңүздүн мекемеңиздин жылдык иш планындагы негизги милдеттер тууралуу айтып бериңиз.
– Саламатсызбы?
– Саламатчылык.
– Сиз кайда иштейсиз?
– Мен Финансы министрлигинде иштейм.
– Сиз министрликтин жылдык иш планы менен таанышсызбы?
– Ооба, таанышмын. Сизди жылдык пландын кайсы бөлүгү кызыктырат?
– Мага иш пландагы милдеттер боюнча айтып берсеңиз.
– Макул. Биздин министрликтин жылдык планында 7 башкы милдет каралган. Алар төмөнкүлөр: Биринчи – өнүктүрүү долбоорлорунун жана капиталдык салымдардын каржыланышына коомдук контролду күчөтүү; Экинчи – бюджеттин майнаптуу эмес чыгашаларын кыскартуу; Үчүнчү – программалык бюджеттөөгө этап-этабы менен өтүүнү улантуу; Төртүнчү – мамлекеттик финансыларды пайдалануунун ачык-айкындыгын жана натыйжалуулугун жогорулатуу; Бешинчи – мамлекеттик карызды майнаптуу башкаруу; Алтынчы – электрондук сатып алууларды жүргүзүүгө өтүүнү камсыздоо; Жетинчи – мурда берилген мамлекеттик займ каражаттарынын
кайра кайтарылышын камсыз кылуу жана Баалуу металлдар департаментин өзгөртүп түзүү.
– Берген маалыматыңыз үчүн чоң рахмат!
– Эч нерсе эмес!

Тапшырма

Берилген үлгүнү кыргызча которуп келгиле.