B2: 5-сабак Аткарылуучу иштер

Министрликтин иш планындагы кварталдык иш-аракеттер

Грамматика: Айкын келер чак
Сөздүк: Иш пландагы кварталдык иш-аракеттер
Кептик конструкция: Министрликтин жылдык планындагы милдеттерди аткаруу үчүн кандай кварталдык иш-аракеттерди сунуш кыласыз?
– Бул милдетти аткаруу үчүн мен төмөнкүлөрдү сунуш кыламын: тегерек столдорду өткөрүү,
бул тема боюнча атайын телепрограммаларды уюштуруу, социалдык роликтерди тартуу керек ж. б.

Лексикалык минимум

МИНИСТРЛИКТИН ЖЫЛДЫК ИШ ПЛАНЫНДАГЫ КВАРТАЛДЫК ИШ-АРАКЕТТЕР
Иш планы, аткаруу, мөөнөтү, иштердин аталышы, жооптуу, маселелер, күтүлүүчү натыйжа, милдеттер, жылдык, иштеп чыгуу, тааныштыруу, камсыздоо, түзүү, башкаруу, улантуу, кыскартуу, жогорулатуу, уюштуруу, өткөрүү, өркүндөтүү, кыскартуу, квартал ичинде, жыл бою, жыл ичинде, …га чейин, сунуш.

Грамматика

Айкын келер чак кыймыл-аракеттин болору сүйлөп жаткан адамга эч кандай күмөндүүлүктү туудурбайт.
1. Эгерде сөздүн аягы үнсүз менен аяктаса, анда ага чакчылдын (-е, -о, -ө) мүчөсү бардык варианттары менен уланат: жаз+а+мын (напишу), бар+а+-мын (пойду).
аффиксинин фонетикалык варианттары жана этиштин жак мүчөсү

2. Эгерде сөздүн аягы үндүү менен бүтсө, анда ага чакчылдык мүчөсү уланат: оку – оку+й+мун (прочитаю), иште – иште+й+мин (буду работать).
3. 3-жактын көптүк сандагы формасына кош мамиленин -ыш (-иш, -уш, -үш, -ш) формасы, андан кийин  акчылдын -а (-е, -о, -ө) формасы жана жак мүчө уланат: Алар жаз+ыш+а+т, оку+ш+а+т. (Они напишут,  рочитают.)
4. Айкын келер чактын терс (–) формасына этиштин төмөнкү аффикси улануу менен жасалат:
-ба (-бе, -бо, -бө) – эгерде сөз үндүү жана жумшак үнсүз менен аяктаса,
-па (-пе, -по, -пө) – эгерде сөз каткалаң үнсүз менен аяктаса, мындан кийин чакчылдын формасы уланат.
Мисалы: Мен жаз+ба+й+мын (Я не буду писать.)

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.

Тапшырма

Диалогду окугула.

Кат даярдоо

Жетекчи: Сиз бөлүмдүн ишин алдыга жылдыруу үчүн кандай иш-аракет жүргүзүп жатасыз?
Бөлүм башчы: Биз ойлонуп, эл аралык уюмдар менен байланыш түзүп, кызматташууну пландаштырып жатабыз.
Жетекчи: Эң жакшы ой, буга каршы эмесмин. Бирок Ата Мекендик тажрыйбаны такыр эле четке кагууга болбойт да, конкреттүү кайсы багытта иш алып барайын дейсиз?
Бөлүм башчы: Кытай ишкерлери менен расмий эмес жолугушууларда картон-кагаз чыгаруу максатында пикир алмаштык. Эгерде, Сиз колдоп берсеңиз, биздин мекеменин атынан кат жолдоп, алар менен келишим түзүп, кичи завод ачуу үчүн жабдыктарды алат элек. Ошондой эле өзүбүздүн кызматкерлерди ал жакка тажрыйба алмашууга жөнөтөт элек. Бул ишкана үчүн утуш алып келет деп ойлойбуз. Кандай карайсыз?
Жетекчи: Болуптур, алгач келечек ишиңиздин долбоорун түзүп, өнөктөш болуучу тараптын чоо-жайын дагы жакшылап иликтеп, жаза турган каттын текстин даярдап келиңиз.

Тапшырма

Берилген диалогдун негизинде кат даярдагыла

Тапшырма

Кат даярдоо боюнча ПЛЕЙБЕК-ТЕАТР уюштургула.