B2: 9-сабак Кызматтык милдеттерим

Кесиптик компетенттүүлүк

Грамматика: Айкын келер чактын өзгөчөлүгү
Сөздүк: Кесиптик компетенттүүлүк
Кептик конструкция: Толеранттуулук менин кызматкердик жеке сапатыма кирет. Компьютерди, техниканы колдоно билүү менин иш билгилигиме кирет

Лексикалык минимум

КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК

Көндүм, иш билгилик, жеке сапат, талап, билими, адистиги, тил билүү, колдоно алуу, туруктуулук, токтоолук, сактайм, сыйлайм, ички тартип, милдеттүүмүн.

Грамматика

Айкын келер чактын ѳзгѳчѳлүгү

Форма будущего определенного времени (айкын келер чак) может употребляться в значении настоящего времени, если обозначает постоянное или длительное действие, начавшееся в прошлом и имеющее продолжение в будущем:
Мисалы: Кыштан кийин жаз кел+е+т. – После зимы приходит весна. Жамандыкты амандык жең+е+т (макал). – Жизнь (благополучие) побеждает зло (пословица). Кызматчылардын жеке сапатына толеранттуулук да кир+е+т.– К личным качествам относится и толерантность. Сапаев Эмилбек Карыбекович Өкмөттүн аппаратында эксперт болуп иште+й+т. – Сапаев Эркин Карыбекович работает экспертом в Аппарате.

Тапшырма

Төмөндө берилген тапшырманын негизинде өз ара бири-бириңер менен сүйлөшкүлө.
а) Өзүңөрдүн кесиптик компетенттүүлүгүңөрдү айтып бергиле.
б) Кесиптешиңиздин иш билгиликтерин айтып бериӊиз.
в) Жаныңарда отурган адамдын иштиктүү көндүмдөрүн айтып бергиле.

Тапшырма

Белгиленген сөздөрдүн керексизин чийип салып, текстти окугула

Берилген сөздөрдүн маанисин чечмелегиле.

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.

Тапшырма

Өзүңүздөрдүн иштиктүү жеке сапаттарыңыздарды жазыңыздар.