А1:Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар үчүн көнүгүүлөр куралы
A1: Пособие с упражнениями для государственных и муниципальных служащих

1-сабак. Кыргыз тили тууралуу жалпы маалымат

Урок 1 Общие сведения о кыргызском языке

2-сабак. Расмий түрдө саламдашуу жана коштошуу, таанышуу жана тааныштыруу

Урок 2 Официальное приветствие и прощание, знакомство и представление

3-сабак. Жумуш орду менен тааныштыруу

Урок 3 Ознакомление с рабочим местом

4-сабак. Мамлекеттик органдардагы аталыштар

Урок 4 Названия объектов в государственных органах

5-сабак. Мамлекеттик органдардын, алардын бөлүмдөрүнүн, кызмат орундарынын кыргызча аталыштары

Урок 5 Названия государственных органов, их подразделений, служебных должностей по-кыргызски

6-сабак. Мамлекеттик кызматкердин статусу тууралуу маалымдоо

Урок 6 Информирование о статусе госслужащего

7-сабак. Жумушта маалыматты аныктоо, тактоо, анын анык эместигин билдирүү

Урок 7 Выяснение, уточнение статуса госслужащего, отрицание его статуса

8-сабак. Күндөлүк иштер

Урок 8 Каждодневная работа

9-сабак. Күндөлүк иштер

Урок 9 Каждодневная работа

10-сабак. Аткарылган иштер (кечээ, өткөн жумада, өткөн кварталда)

Урок 10 Выполненная работа (вчера, на той неделе, в прошлом квартале)

11-сабак. Аткарылган иштер (кечээ, өткөн жумада, өткөн кварталда)

Урок 11 Выполненная работа (вчера, на той неделе, в прошлом квартале)

12-сабак. Аткарыла турган иштер (эртең, кийинки жумада, кийинки кварталда)

Урок 12 Предстоящая работа (завтра, на следующей неделе, в следующем квартале)

13-сабак. Аткарыла турган иштер (эртең, кийнки жумада, кийинки кварталда)

Урок 13 Предстоящая работа (завтра, на следующей неделе, в следующем квартале)

14-сабак. Жумушта телефон аркылуу сүйлөшүү

Урок 14 Разговор по телефону на работе

15-сабак. Жумушта телефон аркылуу сүйлөшүү

Урок 15 Разговор по телефону на работе

16-сабак. Кызматтык милдеттерим

Урок 16 Служебные обязанности

17-сабак. Жумушта буйрук берүү, өтүнүү

Урок 17 Выражение приказа, просьбы в служебной деятельности

18-сабак. Жумушка байланыштуу кайсы-бир нерселерди аныктоо, тактоо

Урок 18 Выяснение, уточнение чего-либо в служебной деятельности

19-сабак. Жумушка байланыштуу кайсы-бир нерсенин бирөөгө таандык экендигин туюндуруу

Урок 19 Выражение принадлежности чего-либо кому-либо, чему-либо в служебной деятельности

20-сабак. Жумушка байланыштуу иш-аракеттин объектисин туюндуруу

Урок 20 Выражение объекта действия в служебной деятельности

21-сабак. Жумушка байланыштуу иш-аракеттин багытын туюндуруу

Урок 21 Выражение направления действия в служебной деятельности

22-сабак. Жумушка байланыштуу иш-аракеттин ордун туюндуруу

Урок 22 Выражение места действия в служебной деятельности

23-сабак. Жумушка байланыштуу иш-аракеттин чыгыш ордун туюндуруу

Урок 23 Ыражение места, откуда исходит действие

24-сабак. Иш кагаздары

Урок 24 Cлужебные документы